Regulamin Sklepu Znakomita

Aktualna wersja dokumentu obowiązuje od 04.04.2020 r.

Dzień dobry!

Zapraszam do zapoznania się z regulaminem sklepu (dostępnym pod adresem https://znakomita.com/sklep/), w którym wyjaśniam, w jaki sposób należy składać zamówienia, jakie formy dostawy oraz płatności oferuję i jak wygląda postępowanie odstąpienia od umowy, w jaki sposób możesz ubiegać się o reklamację oraz w jakim celu przechowuję Twoje dane osobowe.

Jeśli jakiekolwiek zagadnienia są niezrozumiałe, serdecznie zapraszam do kontaktu pod adresem mailowym: kontakt@znakomita.com.

Życzę Ci owocnych zakupów.

Aleksandra Bartosik

1. Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmujemy poniższe pojęcia:

 1. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Sprzedawca – Aleksandra Bartosik prowadząca nierejestrową działalność gospodarczą zgodną z Ustawą z dnia 6 marca 2018 roku – Prawo Przedsiębiorców. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej pod adresem mailowym kontakt@znakomita.com.
 3. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://www.znakomita.com/sklep/.
 4. Regulamin – niniejszy regulamin dotyczący sklepu Znakomita. Regulamin jest dostępny pod adresem https://znakomita.com/sklep/regulamin-sklepu/.

2. Zagadnienia wstępne

 1. Regulamin określa zasady oraz warunki, na jakich można korzystać ze sklepu i przestawia prawa oraz obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.
 2. Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość zawarcia umowy sprzedaży produktów fizycznych dostępnych w Sklepie.
 3. Kupujący nie może dokonać swoich zakupów w Sklepie anonimowo lub posługując się pseudonimem.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści bezprawnych, w szczególności podczas korzystania z formularza zakupu.
 5. Wszystkie ceny produktów są cenami brutto.
 6. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

3. Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca, za pośrednictwem Sklepu świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
 2. Podanie własnych danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, by zamówienie mogło zostać zrealizowane.
 3. By zapewnić bezpieczeństwo danych Kupującego, Sprzedawca zobowiązuje się do podjęcia stosownych środków technicznych i organizacyjnych, w szczególności do ochrony danych przed pozyskiwaniem i modyfikacją ich przez osoby nieuprawnione.
 4. Sprzedawca podejmuje działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz prawidłowego funkcjonowania Sklepu. Jeśli Kupujący dostrzeże niepokojące go rozbieżności powinien niezwłocznie poinformować o nich Sprzedawcę.

4. Składanie zamówienia

 1. Składanie zamówienia polega na dodaniu do koszyka wybranych przez Kupującego produktów, uzupełnieniu swoich danych osobowych niezbędnych do zrealizowania zamówienia, wybraniu rodzaj dostawy oraz metody płatności.
 2. Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się z treścią Regulaminu, Polityki Prywatności, Klauzuli RODO oraz ich akceptacja.
 3. Momentem zawarcia umowy pomiędzy Kupującym i Sprzedawcą uważa się złożenie zamówienia przez Kupującego.
 4. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać swoje prawdziwe dane osobowe. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje wstrzymaniem realizacji zamówienia i próbą nawiązania kontaktu mailowego Sprzedawcy z Kupującym. Jeśli Kupujący nie poda swoich prawdziwych danych, zamówienie zostaje anulowane.
 5. Kupujący oświadcza, że wszelkie podane przez niego dane w formularzu zamówienia są prawdziwe i nie wymagają weryfikacji.
 6. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia.

5. Płatność

 1. Dostępne metody płatności za złożone zamówienie są przedstawione Kupującemu na etapie składania zamówienia.
 2. Kupujący może skorzystać z następujących metod płatności:
  a) Przelewem tradycyjnym, za którego pośrednictwem Kupujący przesyła kwotę należną za złożone zamówienie na konto Sprzedawcy:
  Aleksandra Bartosik
  nr konta: 12 1050 1302 1000 0092 4824 3223
  b) Systemem płatności mobilnych BLIK – za pomocą bankowej aplikacji mobilnej udostępnianej przy użyciu smartfona;
  c) Szybkimi płatnościami DotPay.
 3. W związku z prowadzeniem przez Sprzedającego nierejestrowej działalności gospodarczej Kupujący otrzyma na swój adres mailowy uproszczoną fakturę będącą dowodem zakupu.

6. Dostawy

 1. Produkty wysyłane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Dostępne metody dostawy zamówienia przedstawione są Kupującemu na etapie składania zamówienia.
 3. Kupujący może skorzystać z następujących metod dostawy:
  a) Pocztą Polską;
  b) Paczkomaty InPost.

7. Realizacja zamówienia

 1. Realizacja zamówienia następuje poprzez wysyłkę zakupionych produktów na adres wskazany w formularzu zamówienia przez Kupującego.
 2. Czas realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 14 dni roboczych.
 3. Zamówienie zostaje uznane za zrealizowane w momencie opłacenia i dostarczenia przesyłki do Kupującego.
 4. O realizacji zamówienia Kupujący zostanie poinformowany drogą mailową.
 5. Kupujący jest zobowiązany do odebrania swojej przesyłki (w przypadku nie zastania go przez firmę doręczającą) z punktu odbioru w terminie 14 dni.
 6. Wysyłka zamówionych produktów możliwa jest tylko na terenie Polski.

8. Własność intelektualna

 1. Sprzedawca informuje Kupującego, że produkty dostępne w Sklepie objęte są ochroną prawa autorskiego, które przysługuje Sprzedawcy.
 2. Bezprawne rozpowszechnianie treści dostępnych w Sklepie może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

9. Odstąpienie od umowy przez Kupującego

 1. Kupujący, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od objęcia w posiadanie zakupionych produktów.
 2. W celu odstąpienia od umowy sprzedaży Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: kontakt@znakomita.com.
 3. Kupujący ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy w terminie nie przekraczającym 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy na adres wskazany Kupującemu przez Sprzedawcę w mailu.
 4. Po odstąpieniu od umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca Kupującemu koszty zakupionych produktów oraz najtańszą z możliwych opcji dostawy. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty odesłania zwracanych produktów.
 5. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionego produktu spowodowane korzystaniem z produktu.

10. Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Kupującego produkty wolne od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli dostarczony produkt ma wadę (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę zakupionego produktu powinien o niej poinformować Sprzedawcę przed upływem roku od stwierdzenia niezgodności towaru z umową za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: kontakt@znakomita.com. W tym celu może skorzystać z przygotowanego formularza reklamacji, dostępnego pod adresem https://znakomita.com/sklep/dokumenty-i-formularze/.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie nie przekraczającym 14 dni liczonym od dnia jej złożenia.
 5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Kupującego Sprzedawca wymieni reklamowany produkt na nowy lub zwróci wartość kupionego towaru.
 6. Gdy wymiana towaru na nowy jest niemożliwa lub powoduje nadmierne koszty i trudności u Sprzedawcy, to wtedy Kupującemu przysługuje zwrot pieniędzy.

11. Przechowywanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w celu świadczenia usług dotyczących realizacji zamówień oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń związanych z umowami zawartymi za pośrednictwem Sklepu. Szczegóły dotyczące przechowywania danych osobowych dostępne są w Klauzuli informacyjnej RODO dostępnej pod adresem https://znakomita.com/sklep/dokumenty-i-formularze/.
 3. Szczegóły dotyczące przechowywania danych osobowych oraz wykorzystania plików Cookies znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem https://www.znakomita.com/politykaprywatnosci/.

12. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji i zmian w cenach produktów.
 2. Wszelkie spory wynikające z umów zawieranych za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez Sądy Powszechne według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej Kodeksu Cywilnego z dnia 23.04.1964 wraz z późniejszymi zmianami.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość do wprowadzania zmian w Regulaminie.
 4. Do umów zawartych za pośrednictwem sklepu zastosowanie ma Regulamin obowiązujący w momencie złożenia zamówienia.
 5. Zamówienia złożone przez Kupującego przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 6. W kwestiach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego z dnia 23.04.1964 wraz z późniejszymi zmianami.
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje na terenie Polski.
 8. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 04.04.2020.